Kommunestyret i Hemnes har vedtatt utskriving av eiendomsskatt for næringseiendommer og verker og bruk i 2014. Skattelisten er utlagt til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i Korgen og på kommunens hjemmeside i 6 uker fram til 15. april.

Etter endring i Lov om Eigedomsskatt i 2013, kan taksten påklages ved utskrivningen hvert år innenfor klagefristen på 6 uker – men bare en gang på samme grunnlag. Evt. klage på taksten må derfor være skriftlig og begrunnet. Takstnemnda behandler klagen i første instans. Dersom klager ikke får medhold, behandles klagen endelig i overtakstnemnda.

NB! For kraftproduksjonsanlegg fastsettes taksten årlig av Sentralskattekontoret for storbedrifter i Moss som ligningstakst.

Taksten gjelder i 10 år fra hovedtakseringen i 2011 såfremt det ikke skjer nye endringer av betydning på eiendommene. Kommunen har imidlertid ikke registrert endringer av betydning på næringseiendommer eller verker og bruk i 2013 som tilsier omtaksering. Dette kan gjelde f.eks. nybygg eller tilbygg som er tatt i bruk eller ferdigstilt i løpet 2013. Dersom bygninger rives, brenner ned eller av andre grunner blir ubrukelige, må kommunen få melding om det.

Skattesatser og bunnfradrag.
Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 7 promille for 2014. Det kan ikke gis bunnfradrag på næringseiendommer og verker og bruk.
Skatteyterne bes om å ta vare på skatteseddelen fra 2011 eller senere omtaksering da det kun sendes ut ny seddel ved eventuelle endringer av taksten.

Fakturering:
For 2014 vil skatten bli fordelt på 3 faktureringer.
mvh Håkon Økland

Eiendomsskattekontoret


Spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til:
Håkon Økland   (e-skatt)                                  

Tlf.:      751 97 146 / 916 70 540           
E-post:  haakon.okland@hemnes.kommune.no

 

VEDLEGG: