Eiendomsskatten for 2018 - kunngjøring av skattelister

Kommunestyret i Hemnes har vedtatt utskriving av eiendomsskatt for næringseiendommer og verker og bruk i 2018. Skattelisten er utlagt til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i Korgen og på kommunens hjemmeside i 6 uker fram til 10. april som også er klagefristen.

Etter endring i Lov om Eigedomsskatt i 2013, kan taksten påklages ved utskrivningen hvert år innenfor klagefristen på 6 uker – men bare en gang på samme grunnlag. Evt. klage på taksten må derfor være skriftlig og begrunnet. Takstnemnda behandler klagen i første instans. Dersom klager ikke får medhold, behandles klagen endelig i overtakstnemnda.

NB! For kraftproduksjonsanlegg fastsettes taksten årlig av Sentralskattekontoret for storbedrifter som ligningstakst.

Taksten gjelder i 10 år fra hovedtakseringen i 2011 såfremt det ikke skjer nye endringer av betydning på eiendommene. Kommunen har ikke registrert endringer av betydning på næringseiendommer og verker og bruk i 2015 som tilsier ny- eller omtaksering utenom kraftanlegg. Dette kan gjelde f.eks. nybygg eller tilbygg som er tatt i bruk eller ferdigstilt i løpet 2016. Dersom bygninger rives, brenner ned eller av andre grunner blir ubrukelige, må kommunen få melding om det.

Skattesatser og bunnfradrag.

Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 7 promille for 2018. Det kan ikke gis bunnfradrag på næringseiendommer og verker og bruk.

Skatteyterne bes om å ta vare på skatteseddelen fra 2011 eller senere omtaksering da det kun sendes ut ny seddel ved eventuelle endringer av taksten.

Fakturering:

For 2018 vil skatten bli fordelt på 3 faktureringer.

Sølve Tuven

Eiendomsskattekontoret

Skattelistene 2018 (navngitt med takseringsår):