Eiendomsskattekontoret har ansvaret for å organisere arbeidet og takstnemnda/ sakkyndig nemnd fastsetter takstene. Eiendomsskattekontoret er lagt til kommunens planavdeling.

I forbindelse med innføringen skal alle skattepliktige eiendommer besiktiges og takseres. Det skal normalt være tilstrekkelig med utvendig besiktigelse i tillegg til opplysninger fra matrikkelen og byggesaksarkivet. Hver enkelt eier vil også bli tilskrevet og bedt om å supplere eller korrigere opplysningene vi sitter inne med for å få en så presis takst som mulig. Eiere som ønsker å delta på befaringen vil bli bedt om å gi tilbakemelding om dette og å oppgi telefonnr. for kontakt.

Eiendommenes takst skal gjenspeile forsiktig anslått omsetningsverdi pr 2010. Taksten blir stående i 10 år hvis det ikke blir foretatt endringer på eiendommen. Kommunen blir inndelt i to takstsoner, og det skal i tillegg også være en individuell vurdering av hver enkelt eiendom. Det blir benyttet hjelpeskjema med arealpriser og faktorer for å få mest mulig lik behandling. Sjabloner med faktorer, soneinndeling og arealpriser er ikke endelig fastsatt av takstnemnda enda.

Kommunestyret fastsetter eiendomsskatten hvert år med skattesats (maks 0,7 %) og eventuelt bunnfradrag for boliger og hytter. Kommunestyret har også hjemmel til å frita nye bolighus for eiendomsskatt for en periode på inntil 20 år - og kan i tillegg frita idelle organisasjoner/ lag og foreninger for skatten. Bygninger med historisk verdi kan også gis fritak.

Eierforhold

Det er eieren av eiendommen som får utskrevet eiendomsskatt. For festetomter med langsiktige avtaler/ innløsningsrett er det festeren som får utskrevet eiendomsskatt på både tomt og bygninger. For bygninger og anlegg uten tinglyste festeavtaler, er det grunneieren som får utskrevet skatten på seg.

Landbrukseiendommer

Eiendommer som drives som gårdsbruk eller skogbruk er i henhold til loven fritatt for eiendomsskatt - med unntak av bolighus og hytter.

Små bygninger

Frittstående bygninger mindre eller lik 15 m2 bebygd areal fritas for eiendomsskatt og blir ikke taksert. Disse er heller ikke søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven.

Framdriftsplan.

Kommunen er i ferd med å lyse ut jobbene med å besiktige eiendommene. I løpet av mars vil det bli gitt opplæring både i takseringsarbeidet og datasystemene, og eiendomsinformasjonen vår vil bli gjennomgått. Etter påske vil takseringsarbeidet starte opp og dere vil bli orientert om dette i eget brev. Arbeidet vil pågå både vår, sommer og høst. De endelige takstene vil ventelig foreligge før årsskiftet.

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2011 samtidig som skatteseddelen sendes hver enkelt. Det er 3 ukers klagefrist. En evt. klage behandles i overtakstnemda hvis klager ikke får medhold i takstnemnda/ sakkyndig nemnd.

Eiendomsskattekontoret håper på et godt samarbeid med dere som skatteytere i gjennomføringen av takseringsprosessen m.a. med tilgang på tilstrekkelige faktaopplysninger, slik at skattegrunnlaget kan bli mest mulig presist og rettferdig eiendommene i mellom.