Tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)

Følgende tiltak er prioritert i år:

  • Kulturmark: restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.
  • Vann og vassdrag: Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak,mindre erosjonsforebyggende tiltak mm..
  • Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering,nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner.
  • Ferdselstiltak; rydding av stier, buveier mm. for allmenheten.

Vi viser også til tiltaksstrategiene for 2013-17.

Det mulighet for å søke SMIL-tilskudd selv om en ikke har eget Landbruksforetak. Det er imidlertid en forutsetning at jorda på bruket er i drift og at søker står i enhetsregisteret.

Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet: 

Søknadsfrist: 15.06.2018

Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 


ROBUST LANDBRUK:

Inneværende år er det satt av kr 200.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. Av dette skal kr 40.000,- til plastinnsamling. Det er da kr 160.000,- som settes av til tilskudd til ulike formål.

Tilskuddssatsen er satt til kr 1.000,- pr. daa. For nydyrking. NB! Kommunen støtter ikke prosjekter som er igangsatt uten at det er gitt tillatelse til nydyrking. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Det er også mulig å søke støtte til drenering gjennom Robust Landbruk for arealer som faller utenfor den statlige tilskuddsordningen til drenering. Disse støttes også med inntil kr 2.000,- pr. daa.

Kommunen vil fortsatt gi til mindre tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer så langt rammene tillater. I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20%  av godkjent kostnadsoverslag.

Kurs og fagdager kan støttes med inntil 50%  av godkjent kostnadsoverslag.

Søknadsfrist: 15.06.2017

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 


TILSKUDD TIL DRENERING:

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan nyttes til systematisk grøfting, profilering og

omgraving. Det er mulighet for å motta støtte på alle arealer som tidligere har vært drenert med grøfter eller profilering. I tillegg er det mulig å få støtte på arealer som tidligere har vært planert. (På arealer som faller utenfor dette er det mulig å søke støtte fra Robust Landbruk).

Tilskuddet utgjør opptil 2.000,- kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Helgeland landbruksrådgivning kan være behjelpelig med planlegging.

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

 


SKOGKULTUR (NMSK)

.Det ytes tilskudd til følgende formål:

Foryngelse - herunder planting og markberedning                                 30% av brutto kostnader

Suppleringsplanting:                                                                           60% av brutto kostnader

Ungskogspleie:                                                                                   80% av brutto kostnader

Felling av nyttbart løv i plantefelt (skjermhogst)                                   kr 140 pr daa.

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Landbruksplast: Vi tar sikte på å gjennomføre plastinnsamling også i år, og vil komme tilbake til det med det første.

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no


Vennlig hilsen fra oss på Landbrukskontoret


Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143, jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no