Image_001.png

Landbruksnemnda har nå vedtatt fordeling av de tre tilskuddsordningene Robust Landbruk og SMIL (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) og NMSK (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket). For ordningene SMIL og NMSK har kommunen utarbeidet egne tiltaksstrategier for perioden 2014- 2017. I tillegg har kommunen fått tildelt midler til tilskudd til drenering.

Da enkelte tiltak kan ligge innenfor flere tilskuddsordninger, tar vi gjerne imot åpne søknader, Dette gjelder særlig planleggingstiltak kurs etc.. for SMIL og tilskudd til drenering kreves eget skjema.

Søknadsfrist for ordningene Robust Landbruk, SMIL, Landbruksfondets rentemidler, Tilskudd til drenering, samt Klimaplanting i Leirskardalen er 15.05.14 og søknaden(e) sendes:

Hemnes kommune, Planavdelingen, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Nærmere opplysninger: 
Øystein Dyrlie 
Tlf. 75197145 
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Håkon Økland
Tlf. 7519 7146
E-post: 
haakon.okland@hemnes.kommune.no

Jon-Arne Leirvik
Tlf: 7519 7143
E-post:  jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no

 


NMSK - Skogkultur

Image_004.png

Kommunen har fått tildelt er ramme på kr 330.000 fra fylkesmannen for 2014. Det ytes tilskudd til følgende formål:

  • Foryngelse - herunder planting og markberedning 30% av brutto kostnader Klimaplanting 60% av brutto kostnader
  • Ungskogspleie: 60% av brutto kostnader
  • Felling av nyttbart løv i plantefelt (skjermhogst) kr 130 pr daa.Image_005.png

Klimaplanting:

Nytt av året er en egen ordning i tiltaksstrategiene, økt satsing på barskog i Leirskardalen.

Denne satsingen forbeholdes gjengroingsarealer og annen løvskog på strekningen Ytterleiren –

Finnbakken i Leirskardalen. Tanken er å erstatte deler av gjengroingsarealene med barskog, som gir høyere prodkuksjon ogderved økt karbonbinding. Vi gir økt tilskudd til tiltaket i forhold til  planting på ordinær skog.

Feltene skal forhåndsgodkjennes av kommunen som skogbruksmyndighet. Ordningen begrenses til 40 daa (10.000 planter) inneværende år.

Søknadsfrist 15.05.14.

Når det gjelder søknader om tilskudd til øvrig skogkultur behandles disse fortløpende.

 

 


SMIL - Spesielle tiltak i jordbruket/kulturlandskap

Image_006.png

Kommunen har fått tildelt kr 560.000,- fra fylkesmannen for 2014.

Tiltak innenfor følgende områder blir prioritert inneværende år:

  • Kulturmark: restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.
  • Kulturmark av lokal verdi: Dette er arealer som er utpekt av kommunen, aktuelle drivere vil bli kontaktet for nærmere informasjon.
  • Vann og vassdrag: Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak, mindre erosjonsforebyggende tiltak.
  • Skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet: Med dette menes andre tiltak for å sikre biologisk mangfold enn skjøtsel av kulturmark, eksempelvis skjøtsel av ærfugl.
  • Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering, nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner.
  • Ferdselstiltak; rydding av stier, buveier mm. for allmenheten.
  • Områdetiltak/ planlegging og kunnskapsoppbygging

Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv på hjemmesidene til www.slf.dep.no er merket: SLF-430.

Miljøplan trinn 2:

For å være berettiget til SMIL-tilskudd og enkelte tilskudd fra Regionalt miljøprogram kreves det Miljøplan trin 2. Dette er ment å være en enkel oversikt over miljøverdier og plan for å ivareta disse på bruket. For brukere som ikke allerede har utarbeidet miljøplan trinn 2, kan vi være behjelpelig med å utforme en slik. Vi må da ha beskjed om dette så snart som mulig.

Nærmere opplysninger: 
Øystein Dyrlie 
Tlf. 75197145 
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no


Robust landbruk:

Inneværende år er det satt av kr 150.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. Det ytes tilskudd til tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20% av godkjent kostnadsoverslag og tilskudd til Kunnskapsutvikling/næringsutvikling med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskudd til drenering:

Kommunen har fått tildelt kr 206.000,- fra fylkesmannen for 2014 til dette formålet.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan nyttes til systematisk grøfting, profilering og omgraving. Tilskuddet utgjør opptil 1 000 kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke.

Det kreves i utgangspunktet Miljøplan trinn 2. Helgeland landbruksrådgivning http://tunrappen.lr.no/6392/ kan være behjelpelig med planlegging.

Nærmere opplysninger: 
Øystein Dyrlie 
Tlf. 75197145 
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no


Landbruksfondets rentemidler 2014:

Det skal fordeles ca. kr. 24 000,- fra avkastningen i 2013 av det kommunale landbruksfondet. I henhold til vedtektene bevilges rentemidlene helst til lag eller felles tiltak hvor interessene driver landbruk, og der

tiltaket har til formål å fremme landbruket i Hemnes. Dette kan både være innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. - Det kan også deles ut midler til enkeltpersoner som har landbruk som hovedyrke. Organisasjoner eller lag som ønsker å søke, må legge ved kostnadsoverslag over tiltak og regnskap for siste år.

Tilskudd kan også gis til veiledningstjeneste som kurs og lignende - og som stipend til landbruksutdannelse for elever fra Hemnes.

Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie
Tlf. 75197145
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no