Tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)


Kommunen har fått tildelt kr 325.000,- fra fylkesmannen for 2015. 

Følgende tiltak er prioritert i år:

Kulturmark: restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.
Vann og vassdrag: Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak,
mindre erosjonsforebyggende tiltak.
Skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet: Med dette menes andre tiltak for å sikre
biologisk mangfold enn skjøtsel av kulturmark, eksempelvis skjøtsel av ærfugl.
Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering,
nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner.
Ferdselstiltak; rydding av stier, buveier mm. for allmenheten.

Vi viser også til tiltaksstrategiene for 2013-17.

Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv
på hjemmesidene til www.slf.dep.no er merket: LDIR-430.

Søknadsfrist: 01.05.2016

Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

TILSKUDD TIL DRENERING:
Kommunen har fått tildelt kr 162.000,- fra fylkesmannen for 2016 til dette formålet.
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan nyttes til systematisk grøfting, profilering og
omgraving. Det er mulighet for å motta støtte på alle arealer som tidligere har vært drenert med grøfter eller profilering. I tillegg er det mulig å få støtte på arealer som tidligere har vært planert. 
(På arealer som faller utenfor dette er det mulig å søke støtte fra Robust Landbruk). 

Tilskuddet utgjør opptil 1.000,- kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.

Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Helgeland landbruksrådgivning http://tunrappen.lr.no/6392/ kan være behjelpelig med planlegging.

Søknadsfrist: 01.05.2016

 


ROBUST LANDBRUK:
Inneværende år er det satt av kr 200.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. Av dette skal kr 50.000,- brukes til ungskogspleie og kr 25.000,- til plastinnsamling. Det er da kr 125.000,- som settes av til tilskudd til ulike formål.

I år ønsker kommunen å prioritere nydyrking, og slike tiltak vil gis første prioritert. Tilskuddssatsen er satt til kr 1.000,- pr. daa.. NB! Kommunen støtter ikke prosjekter som er igangsatt uten at det er gitt tillatelse til nydyrking. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Det er også mulig å søke støtte til drenering gjennom Robust Landbruk for arealer som faller utenfor den statlige tilskuddsordningen til drenering. Disse støttes også med inntil kr 1.000,- pr. daa.

Kommunen vil fortsatt gi til mindre tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer så langt rammene tillater. I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20%  av godkjent kostnadsoverslag. 

Tiltak innen kunnskapsutvikling/næringsutvikling kan støttes med inntil 50%  av godkjent kostnadsoverslag.


Søknadsfrist: 01.05.2016

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Tilskudd til kjøp av private melkekvoter:
De senere år har det ikke blitt utdelt tilskudd til kjøp av private melkekvoter. Det vil først bli avgjort i førstkommende møte i Landbruksnemnda (11.05.2016) om dette skal gjeninnføres i år. 


LANDBRUKSFONDETS RENTEMIDLER 2015:

Det er mulig å søke tilskudd til støtte til landbruksutdannelse gjennom ordningen. Støttebeløpet blir bestemt når vi får oversikt over antall søkere. Kommunen gir støtte til landbruksfag på alle nivåer. Det er også mulig å søke støtte til kortere kurs, konferanser ol.. 

Søknadsfrist: 01.05.2016

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

SKOGKULTUR (NMSK)
Kommunen har fått tildelt er ramme på kr 290.000 fra fylkesmannen for 2016. I tillegg er det avsatt kr 50.000,- fra Robust Landbruk til formålet. Inneværende år blir det også innført en egen tilskuddsordning fra sentralt hold. Det skal ytes et tilskudd til tettere planteavstand enn dagens minstestandard. Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst. Vi kommer tilbake til dette når saksgangen her er klargjort.

Det ytes tilskudd til følgende formål:
Foryngelse - herunder planting og markberedning             30% av brutto kostnader
Suppleringsplanting:                            60% av brutto kostnader
Ungskogspleie:                             75% av brutto kostnader
Felling av nyttbart løv i plantefelt (skjermhogst)             kr 140 pr daa.

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Prosjektet Merverdi fra skogen - Kompetansehevende tiltak knyttet til utnytting av virkessortimenter fra skogknytta til bygningsvern i Midtre Helgeland

Skognæringsforum Nordland har nå tatt initiativ til å starte opp et prosjekt for å få økt verdiskapning rundt restaurering av bevaringsverdige bygg. Skogeiere, bygdesager og entreprenører er viktige målgrupper i prosjektet, med økt kunnskap om merverdien knyttet spesielle virkessortimenter fra skog som målsetting.

Prosjektet finansieres med kommun ale rentemidler fra skogfondet, Nordland fylkeskommune, Fylkesmanneni Nordland, Helgeland Museum, UN, avd. Steinkjer, TFoU og Vefsn Regionpark. I samråd med Hemnes Skogeierlag har vi satt inn kr 15.000,- med kommunale rentemidler i prosjektet. Jens Rydsaa fra Hemnes Skogeierlag og Øystein Dyrlie fra Hemnes Kommune sitter i styringsgruppa.

Det vil også bli arrangert flere kurs og arrangementer her i Hemnes i regi av prosjektet. 

Landbruksplast: Vi tar sikte på å gjennomføre plastinnsamling i løpet av mai, og vil komme tilbake til det med det første.

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 

Vennlig hilsen fra oss på Landbrukskontoret

Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no
Håkon Økland, tlf. 7519 7146, haakon.okland@hemnes.kommune.no
Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143, jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no