landbruksbilde_500x333.jpg

Tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)

Kommunen har fått tildelt kr 365.000,- fra fylkesmannen for 2017.

Følgende tiltak er prioritert i år:

Kulturmark: restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.

Vann og vassdrag: Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak,

mindre erosjonsforebyggende tiltak.

Skjøtsel av Holmholmen egg- og dunvær: Med dette menes andre tiltak for å sikre

biologisk mangfold enn skjøtsel av kulturmark, eksempelvis skjøtsel av ærfugl.

Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering,

nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner.

Ferdselstiltak; rydding av stier, buveier mm. for allmenheten.

Vi viser også til tiltaksstrategiene for 2013-17.

I år er det igjen mulighet for å søke SMIL-tilskudd selv om en ikke har eget Landbruksforetak. Det er imidlertid en forutsetning at jorda på bruket er i drift og at søker står i enhetsregisteret.

Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=spesielle&servicekey=

Søknadsfrist: 15.06.2017

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 

TILSKUDD TIL DRENERING:

Kommunen har fått tildelt kr 162.000,- fra fylkesmannen for 2017 til dette formålet.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan nyttes til systematisk grøfting, profilering og omgraving. Det er mulighet for å motta støtte på alle arealer som tidligere har vært drenert med grøfter eller profilering. I tillegg er det mulig å få støtte på arealer som tidligere har vært planert.

(På arealer som faller utenfor dette er det mulig å søke støtte fra Robust Landbruk).

Tilskuddet utgjør opptil 1.000,- kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.

Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Helgeland landbruksrådgivning kan være behjelpelig med planlegging.

Søknadsfrist: 15.06.2016

 

ROBUST LANDBRUK:

Inneværende år er det satt av kr 200.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. Av dette skal kr 25.000,- til plastinnsamling. Det er da kr 175.000,- som settes av til tilskudd til ulike formål.

Tilskuddssatsen er satt til kr 1.000,- pr. daa. For nydyrking. NB! Kommunen støtter ikke prosjekter som er igangsatt uten at det er gitt tillatelse til nydyrking. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Det er også mulig å søke støtte til drenering gjennom Robust Landbruk for arealer som faller utenfor den statlige tilskuddsordningen til drenering. Disse støttes også med inntil kr 1.000,- pr. daa.

Kommunen vil fortsatt gi til mindre tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer så langt rammene tillater. I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20%  av godkjent kostnadsoverslag.

Kurs og fagdager kan støttes med inntil 50%  av godkjent kostnadsoverslag.

Støtte til landbruksutdanning:

Inneværende år gir vi kr 2.500,- i støtte til elver/studenter som tar landbruksutdanning. Støtten er for studieåret 2016/17. Søknad med bekreftelse på studiested kan enten sendes i vanlig post eller epost.

Søknadsfrist: 15.06.2017

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 

SKOGKULTUR (NMSK)

Det ytes tilskudd til følgende formål:

Foryngelse - herunder planting og markberedning 30% av brutto kostnader
Suppleringsplanting: 60% av brutto kostnader
Ungskogspleie: 80% av brutto kostnader
Felling av nyttbart løv i plantefelt (skjermhogst) kr 140 pr daa

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 

Landbruksplast:

Vi tar sikte på å gjennomføre plastinnsamling også i år, og vil komme tilbake til det med det første.

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 

Vennlig hilsen fra oss på Landbrukskontoret

Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143, jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no