Kommunestyret i Hemnes kommune har i møte 28.10.2021 vedtatt detaljregulering for Finneidfjord havnepark. Plandokumentene er lagt ut her til offentlig ettersyn.

Vedtaket kan påklages jfr forvaltningsloven kapittel VI. Klagefrist er 12.12.2021, og en eventuell klage rettes til Hemnes kommune