Detaljregulering av Idrettsvegen 20-40 på Hemnesberget er vedtatt.


Teknisk- og miljøutvalget vedtok planen i møte 10. oktober – uten endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Alle parter er tilskrevet med informasjon om klagerett. Klagefrist vil normalt være 7. november. Planen er rettskraftig.
Saksbehandler er Trond Møllersen

Planbeskrivelse: 
Detaljregulering for Idrettsvegen 20-40 viser fire nye boligtomter i et etablert boligområde på Hemnesberget. Planen viser også idrettsplassens plassering ved framtidig utbygging. Området er tidligere uregulert og planen viser eiendomsgrenser som vil være bindende ved framtidig endring av grenseforhold.

Utbygging etter planen forutsetter at hoppbakken saneres. 

Relaterte dokumenter vedlagt nedenfor: