Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
23. juni kl. 10:28

Skogrydding og kantklipp langs kommunale veier i Hemnes

Les mer clear
error_outlinePublisert:
19. juni kl. 10:06

Fortsatt ingen smittede i Hemnes kommune

Les mer clear
Hjem

Den politiske vegen mot avløpsrenseanlegg på Hemnesberget.

Avløpsanlegg er noe vi må ha der det er bebyggelse. Hvordan løsningen skal være teknisk, er i stor grad bestemt av naturgitte forhold og tekniske krav. Plassering av slike anlegg og utformingen av disse er i større grad mulig å påvirke. Denne påvirkningsmuligheten vil i veldig stor grad ha en økonomisk konsekvens. Avløpsanlegg bekostes i dag av abonnentene, og dersom rimeligste løsning ikke velges må dette alternativet veies opp mot den økonomiske konsekvensen for alle abonnentene.

Kommunen har en hovedplan for avløp. Den ble vedtatt av kommunestyret i 2003, og er nå under revisjon. Når denne planen ble vedtatt var eksisterende renseanlegg på Hemnesberget enda en funksjonell løsning. Rundt 2010 begynte slitasjen på anlegget å bli merkbart, og det var på tide å starte prosessen med å få et nytt anlegg.

Med eksisterende avløpssystem der ledningsnettet i hovedsak ender i området ved Trenor vinduer, var det naturlig med en fortsatt plassering av renseanlegget i samme området. Planene for nytt renseanlegg kom samtidig som reguleringsplan for fv. 808 gjennom sentrum av Hemnesberget ble utarbeidet. Planene for opprusting av fv. 808 tilsier at det må legges ny overvannledning langs hele vegtraseen. Dette gir kommunen mulighet til å legge spillvannsledning i samme grøften, og dermed etablere en avskjærende ledning til en svært lav pris og som i framtiden vil gi stor driftsbesparelser i form av mindre pumping av spillvannet.

Denne løsningen ligger ikke i eksisterende avløpsplan, fordi opprusting av fv. 808 ikke var tema på det tidspunktet planen ble vedtatt. Dersom ny avskjærende i fv. 808 skulle velges måtte dette skje gjennom et politisk vedtak. Sak om dette ble lagt fram for formannskapet 29.11.2011 i sak 91/11, der det ble gjort følgende enstemmige vedtak (utdrag):

Hemnes kommune ber fylkeskommunen sørge for at fv. 808 Åsen - Torvet bygges ut raskest mulig. Kommunen legger følgende hensyn inn i prosjektet:

1. Avløpsanlegget på Hemnesberget skal i framtida ha utslipp i Odden. I samband med bygging av fv. 808 legger kommunen avskjærende sjølfallsledning opp til Juvikvegen. Tiltaket lånefinansieres og avregnes over gebyrregnskapet.

 

Den politiske behandlingen ble fulgt opp med sak om kommunens kostnader i forbindelse med utbyggingen av fv. 808 i kommunestyret den 19.06.2012 i sak 48/12. Her ble det gjort følgende enstemmige vedtak:

Hemnes kommune inngår avtale med Nordland fylkeskommune v/Statens vegvesen om bygging av kommunale anlegg som en del av utbygging av fv. 808 Åsen - Torvet på Hemnesberget. Avtalen kan omfatte

(a) vann- og avløpsledning (VA) på hele strekningen og for sju regulerte tomter på Skjæranmarka med en kalkulert økonomisk ramme dags dato på 6,55 mill kr og

(b) godtgjørelse for vegtilknytning for tomter på Skjæranmarka med en økonomisk ramme på 400 000 kr.

I.   Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og signere avtalene som innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett for de aktuelle årene. Avtalene utformes slik at endelig oppgjør skjer etter målebrev og utførelse til anbudets priser.

II.    Den nye VA-ledningen har som konsekvens at renseanlegget og utslipp i sjø flyttes til området vest for fergekaiet. Denne omleggingen har en kalkulert økonomisk ramme på 1,0 mill kr ut over det som i dag er innarbeidet i økonomiplan og årsbudsjett.

III.    Optimal framdrift for VA-anlegget er at det nye silanlegget står ferdig først og kan ta imot spillvann etter hvert som det nye ledningsanlegget bygges.

 

 

Den 20.06.2012 ble sak om planstart lagt fram for teknisk- og miljøutvalget som i sak 19/12 gjorde følgende enstemmige vedtak:

Under forutsetning av at Hemnes kommunestyre vedtar å legge sjølfallsledning for spillvann og overvann i fv. 808, gis rådmannen myndighet til å utarbeide detaljregulering som plasserer nytt renseanlegg i Odden-området på Hemnesberget.

 

 

På bakgrunn av dette vedtaket utredet administrasjonen 6 forskjellige alternativer til plassering av renseanlegget i Odden. Sak om lokalisering av renseanlegget ble lagt fram for teknisk- og miljøutvalget den 16.01.2013, sak 2/13. Her gjorde utvalget følgende enstemmige vedtak:

1. Nytt renseanlegg for Hemnesberget lokaliseres til Sjøgata 2 (alt.3). Nærmere detaljer avklares gjennom reguleringsplan. Anlegget prosjekteres med toalett.

2. Rådmannen har myndighet til å legge utkast til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

 

 

Det videre arbeidet med planen gjorde det aktuelt å vurdere alternativer utenfor det området som ble fastsatt i kommunestyresak 48/12. På bakgrunn av dette ble sak om lokalisering av renseanlegget på nytt lagt fram for kommunestyret i møte den 14.02.2013, sak 14/13 der det med 14 mot 6 stemmer ble gjort følgende vedtak:

 

Plassering av nytt renseanlegg for avløp på Hemnesberget lokaliseres til området vest for industrikaien.

 

 

På bakgrunn av de tidligere vedtakene ble ny sak om lokalisering lagt fram for teknisk- og miljøutvalget den 20.03.2013, sak 8/13. Utvalget gjorde følgende vedtak med 5 mot 2 stemmer:

 

  1. Nytt renseanlegg for Hemnesberget plasseres i posisjon 1,3 eller 6. Alle 3 alternativer
    utredes med bindende kostnader på evt. innløsning.
  2. Kommunen utarbeider reguleringsplan for tiltakene. Rådmannen har fullmakt til å legge planutkast ut til offentlig ettersyn

(Posisjon 1 er sørlandsvn. 7, posisjon 3 er fergekaia og posisjon 6 er sørlandsvn. 1.)

 

 

På bakgrunn av utvalgets vedtak ble det utarbeidet forslag til detaljregulering for de 3 alternativene.

Detaljreguleringsplan for de 3 alternativene ble lagt fram for teknisk- og miljøutvalget i møte den 16.10.2013, sak 34/13 der utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til kommunestyret:

 

Utkast til detaljregulering for fergekaia - renseanlegg P3, fastsettes som reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Utkast til detaljregulering for Sørlandsvegen 1 - renseanlegg P1 og utkast til detaljregulering for Sørlandsvegen 7 - renseanlegg P2, fastsettes ikke som reguleringsplaner.

 

 

Kommunestyret skal behandle saken den 12.12.2013

Publisert | Oppdatert 04. desember 2013