De fleste sykehjemsbeboerne er fullvaksinerte, men det finnes unntak. Beskyttelse oppnås 1-2 uker etter andre vaksine er satt. Det er viktig å ivareta gode smittevernrutiner for å beskytte de som ikke er vaksinert.

Tilreisende fra områder med mye smitte bør ikke besøke syke og eldre!

Sykehjem og omsorgsboliger på omsorgssentrene - risikoreduserende tiltak for besøkende:

 • Besøkende som har forkjølelsessymptomer, eller har vært i kontakt med noen som er smittet eller mistenkt smittet av Covid-19 skal holde seg hjemme og følge de retningslinjer som gjelder.
 • Det skal fortsatt legges til rette for digitale besøk.
 • Det føres logg på alle besøkende, dette for at det ved eventuell smitte skal kunne gjennomføres smittesporing.
 • Unngå nærkontakt – min. 2 meters avstand. Hvis ikke avstand kan praktiseres, skal det brukes munnbind (hvis personene ikke er fullvaksinert)
 • Besøkende skal gjennomføre god håndhygiene straks ved ankomst, og praktisere god hostehygiene.
 • Begrenset antall besøkende gjelder som i private hjem – max 2, og helst de samme over tid.

 

Sykehjem:

 • Dersom en beboer ikke er vaksinert, må sårbarhet for smitte og risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 vurderes. Tilsynslegen vil gi råd i disse tilfellene.
 • Alle beboerne i sykehjem kan reservere seg mot å ta imot besøk. Det må respekteres.
 • Hvis både beboeren og besøkende er vaksinerte, kan de ha fysisk kontakt. Den besøkende bør fortsatt holde minst 2 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis ikke det er mulig, skal besøkende bruke munnbind!
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 2 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Opphold i fellesareal tillates ikke for besøkende.

Særlig hensyn i korttidsavdelingen:

 • Det er sannsynlig at flere pasienter på korttidsplasser ikke er vaksinert. Mange av disse er spesielt sårbare og må så langt som mulig beskyttes mot smitte. I denne avdelingen kan noen ligge på dobbeltrom. Her må personalet i avdelingen bistå med å legge til rette for at besøket kan gjennomføres på en god måte i avdelingen.
 • Det vil med bakgrunn i dette fortsatt være behov for å praktisere en viss besøksregulering i denne avdelingen, i form av besøkstider:
 • 17.00-19.00 hver dag
 • Unntak fra besøkstider gjøres
  • Ved livets siste fase, ved betydelig forverring av allmentilstand, og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Unntak gis etter en faglig vurdering av leder og tilsynslege.
  • For pårørende med lang reisevei gjøres det individuelle avtaler i samråd med pasient og pårørende. Leder er ansvarlig for avtalen.

Oppfølging:

 • Retningslinjene gjennomgås regelmessig og revideres ved endret smittesituasjon.
 • Retningslinjene videreformidles til pasienter/brukere og pårørende på avdelingsnivå, og publiseres på Hemnes kommunes hjemmeside.

 

Det er viktig å huske at smitteverntiltakene iverksettes for å beskytte de svakeste!

DET ER FORTSATT VIKTIG Å VÆRE NØYE MED Å HOLDE AVSTAND, HA GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE!

 

torsdag 25.03.2021

Beredskapsgruppen