Endringer i motorferdsellov og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, gir kommunene mulighet for å etablere snøskuterløyper. Endringene innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. 

§ 4 a (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag) Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av departementet. Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

Frist for uttalelse er satt til 01.08.15. Uttalelser sendes til Hemnes kommune tekniske tjenester, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller epost til karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no.

Saksbehandlere er Karl-Johan Lenningsvik, tlf 75 19 70 42 og Kenn Arne Berntzen, tlf 75 19 71 31.

Plandokumenter og vedlegg + tegne- og utvalgsregler for SOSI:

1G Kart.pdf

1G Planbeskrivelse.pdf

1G Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter Hemnes kommune.pdf

Konsekvensutredning.pdf

Støykart.pdf

1G Fartsgrenser.pdf

Kartlegging vinter Hemnes . Justert versjon pr.25.april 2015.pdf

Plan for snøskuterløyper.sos

skuterløyper_ks.gxt

skuterløyper_ks.gxu

Uttalelser til planforslaget.pdf