I reguleringsplan for Åsen industriområde har rådmannen på delegert myndighet presisert bestemmelsene slik at at tomt nr 10 ikke skal arronderes slik at atkomsten til gnr. 64 bnr. 7 hindres og at tomt nr. 3 skal bebygges slik at tomt nr. 2 har en trygg og selvstendig atkomst. Det er videre presisert at veggrunnen for felles atkomster skal være 6,0 m brei og at plasseringen av disse atkomstene kan tilpasses i kartforretningen. En siste presisering er at hvis tomtene 6, 7 og 8 fradeles som en eller to tomter skal felles regulert atkomst avkortes tilsvarende og arealet tilfaller den innerste tomta

I kommunedelplan for Hemnesberget har Teknisk- og miljøutvalget endret arealbruksformålet for barnehagetomta i Parkvegen 20 fra offentlig bebyggelse til boligbebyggelse. Begrunnelsen er at eiendommen ligger i et boligområde. Arealbruksformålet for "telegrafhuset" i Sørlandsvegen 29A er endret fra forretning til boligbebyggelse. Begrunnelsen er at eiendommen allerede er omdisponert til boligformål ved dispensasjon.

Mindre planendringer som er under arbeid (plan- og bygningslovens § 12-14):

I reguleringsplan for Rødlia: a) gi de samme bestemmelsene for hyttenes størrelse i denne planen som i kommuneplanens arealdel, b) tegne atkomstveger til hyttene inn i plankartet og c) rette opp en feil i bestemmelsene angående gesimshøyde. Saksbehandler er Trond Møllersen (7519 7133).

I reguleringsplan for Tustervatn sør: Dagens naustområde reduseres i størrelse og det opprettes et nytt naustområde i Kjørevika. Begrunnelsen er at det bør være nærhet mellom fritidsboligen og naustet når det ligger til rette for det.

Saksbehandler er Ingrid Orstad Teigen (7519 7131). Det er forventet at begge sakene behandles i Teknisk- og miljøutvalget 6. oktober og frist for uttalelse er 17. september.