Bakgrunn
Lokalsamfunnet har de siste årene arbeidet målbevisst og aktiv for å skape vekst og utvikling.
Lokale tradisjoner og formidling av disse i en ny tid, har stått sentralt i arbeidet. Dette for styrke den lokale tilhørigheten og identiteten hos egen befolkning, men også for å skape seg et eget ”merkevare”. Bleikvassli Bygdelag og enkeltaktører har stått sentralt i dette arbeidet.
Det er stor overnattingskapasitet i Bleikvasslia og flere overnattingsbedrifter som tilbyr overnatting til ulik pris, kvalitet og omfang.
 
Aktørene ønsker nå å fortsette arbeidet og da gjennom utviklingsprosjekt: Barnas naturpark.
 
Problemstillinger som søkes løst i prosjektet er bl.a.
1. Hvordan kan enkel tilrettelegging av et naturområde brukes som:
 • Arena for lek og læring i barnehagene?
 • Arena for arbeidet med de 7 fagområdene i barnehagene?
 • Arena for fysisk aktivitet og læring i grunnskolens ulike alderstrinn?
 • Arena for å oppnå læreplanmålene i grunnskolen?
 • Arena for entreprenørskap?
 • Arena for reiselivsaktiviteter?
 • Arena for formidling av lokal kultur?
 • Arena for nytenking og utvikling?
 • Arena for tettere samarbeid innad i kommunen?
 • Arena for bedre utnyttelse av kultur og natur?
 
2. Hvordan kan et naturområde tilrettelegges og drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte?
 
3. Hvilke tilretteleggingstiltak funger best for de ulike målgruppene og aktivitetene?
 
4. Hva vil et prosjekt som Barnas naturpark bety for lokalsamfunnsutvikling og
befolkningsvekst?
 
 
Om prosjektet
Statskog Helgeland har stilt til disposisjon et område på om lag 1,5 km2 til etablering av Nærmiljøpark Bleikvasslia. Barnas naturpark blir et sentralt aktivitetsområde spesielt tilrettelagt for barn og unge. Området er et variert naturområde som ligger like ved skolen og barnehagen i Bleikvassli, samt Bleikvassli Bygdelags eget lokale ”gammelskola”.
På dette området er det tenkt gjennomført et spekter av tilretteleggingstiltak. Samlet vil området på den måten bli arena for lek, læring og næring.
 
I dag er det etablert en egen ”Køtaplass” på området bestående av en sørsamisk gamme, overbygd grillplass, bord og benker og toalett.
 
Etter endt tilrettelegging er planene å realisere følgende enkelttiltak:
 • Tilrettelagt turstinett i område (2- 3 km) med rullestolkvalitet
 • En samlingsplass for barn og unge med trekøte, bålplass, bakerovn o.a.
 • Arboret med lokale trær og planter.
 • Område for indianerleir
 • Gapahuk som turmål
 • Lafteplass og område for bygging med stein, laftematerialer o.a.
 • Badeplass
 • Ake- og skileiksområde
 • Naturområder for klatring og buldring i fjell
 • Tunellområde
 • Arena for vannaktiviteter som roing, kano og kajakk
 • Områder for opplæring i jakt og fangst
 • Områder for høsting av bær og urter og konservering
 • Digitale kart over området for læring av navigasjon
 • Synliggjøre og revitalisere en gammel Kalkovn i området

 

Kartutsnitt med de planlagte tiltak ser du her

 

 

Området må ha utarbeidet en egen miljøplan og driftsplan og fremstå som bærekraftig. Det være etablert et sterkt eierskap til anleggene. Problematikk omkring beiting og kulturlandskap er en del av utviklingsarbeidet. Videre vil digitale verktøy i kombinasjon med aktiviteter i naturen settes i fokus.

Prosjektet har som mål å drifte utviklingsfokusert arbeid som kan gi erfaring og kunnskap til andre lignende prosjekt. Formidling vi derfor også bli fokusert.

Organisering
Selve prosjektutviklingsarbeidet eies av Bleikvassli skole og Bleikvassli barnehage på vegne av Hemnes kommune. Eierskap til de ulike tiltakene vil variere og blir klargjort i løpet av prosjektperioden. Styrer i Bleikvassli Barnehage Olav Mastervik leder prosjektarbeidet. Følgende aktører inviteres som deltakere i en faglig arbeidsgruppe for prosjektet:

 
1. rep Statskog Helgeland
1 rep Polarsirkelen Reiseliv
1 rep Polarsirkelen friluftsråd
Rektor Bleikvassli skole
1 rep Bleikvassli Bygdelag
1 rep. Høgskolen i Nesna
1 rep. TEK-enheten, Hemnes kommune
Enhetsleder barnehage, Hemnes kommune
Tiltaks- og tidsplan for prosjektarbeidet:
 
 
2008
2009
Tiltak
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
O
N
D
Avklaring deltakelse arbeidsgruppe
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møter i faglig arbeidsgruppe
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
 
X
 
X
Bygging av køta/samlingsplass skole og barnehage
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvikling av- og finansiering av enkelttiltak
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pedagogisk utvikingsarbeid barnehage
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pedagogisk utviklingsarbeid skole
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Søknad spillemidler nærmiljøanlegg
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søknad Helse og rehabilitering
 
 
 
 
X
X
X
X
X
 
 
 
 
 
Rapport og formidling
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
Bygging tursti 800 m
 
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisering enkelttiltak
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Beslutning videreføring eller avslutning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Økonomi
Styrken i – og gjennomføringskraften i prosjektet avhenger av en aktiv ledelse, en aktiv faglig arbeidsgruppe og en rekke enkeltaktører i Bleikvasslia lokalt, aktører kommunalt og regionalt.
 
Budsjettet for prosjektets ulike enkelteltelement er vi oppstartstidspunktet angitt som følgende:
 
 
Nr
Tiltak
Utgifter
Eier
Finansieringsmuligheter
1
Prosjektarbeide og faglig arb.gr
85.000
B.vlia skole og
barnehage
Involverte institusjoner
2
Grillkøte
120.00
Hemnes kom
Hemnes kommune. Gitt
3
Tursti nedre trasee
80.000
Bygdelaget
Spillemidler, Hemnes kommune og dugnad. Er omsøkt
4
Arboret
20.000
 
Dugnad,
5
Turstier 2000 m m/lyspunkt
200.000
 
Spillemidler til nærmiljøanlegg
Dugnad
6
Lafteplass
150.000
 
Dugnad,
7
Indianerleir
100.000
 
Dugnad
8
Tunell-område
50.000
 
Dugnad
9
Ake-og skileksanlegg
80.000
 
Dugnad og spillemidler
10
Gapahuk
80.000
 
Dugnad
11
Vannaktiviteter
200.000
 
Dugnad
12
Digitale kart
20.000
 
Korgen IL
13
Utekjøkken o.a.
50.000
 
Dugnad
14
Jakt-og fangsområde
50.000
 
Dugnad,
15
Kalkovn i drift
50.000
 
Dugnad,
16
Skogskjøtsel
100.000
 
Dugnad,
17
Informasjonsplakater
50.000
 
Dugnad
18
Buldrevegg og klatrevegg ute
30.000
 
Dugnad
20
Materiell formidling
50.000
 
Dugnad,
 
Sum
1.565.000
 
Er bevilget : Kr 120.000
Dugnad : Kr 750.000
Spillemidler : Kr 200.00
Helse og reh : Kr 495.000
 
I samband med prosjektgjennomføringen må det utarbeides detaljbudsjett for hvert enkelt tiltak.
 
Hvordan beslutte prosjektoppstart.
Dette notatet spres nå til ønskede deltakere i en faglig arbeidsgruppe. Disse tar hver for seg standpunkt om egen deltakelse og gir tilbakemelding om dette til Olav Mastervik i Bleikvassli barnehage . Olav innkaller så til første møte i faglig arbeidsgruppe og til prosjektoppstart.