I sommer og høst skal det gjennomføres arbeider i og langs Markusmoveien. Arbeidene starter i uke 25 og vil pågå frem til oktober (Med ferie og anleggsstopp i ukene 28-33)

Det skal legges avløp fra ny barnehagetomt og det skal legges ny  hovedvannledningen i samme trase. Arbeidene med avløpsledning omfatter også kryssing av veien ved Markusmoveien 7 og 1. Arbeidene omfatter også nytt fortau fra Nordfallet frem til ny barnehage.

Arbeidene vil i perioder påvirke trafikken, men skal  i liten grad medføre venting.

Arbeidene gjennomføres delvis av Hemnes kommune og delvis med innleid entreprenør.