Som mange kjenner til har det vært noe støy rundt en planlagt hogst og anlegg av midlertidig driftsvei  i Bjerkamarka. I den forbindelse ble Hemnes kommune anmeldt av Naturvernforbundet i Nordland. Kommunen har nå mottatt svar på denne anmeldelsen, og svaret har følgende innhold: «De underrettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt fordi det antas ikke være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosesslovens par. 224, 1 ledd.

 

Hvis det senere skulle fremkomme nye opplysninger i saken, kan etterforskningen bli gjennopptatt».

Dette vedtaket er nå anket av Naturvernforbundet i Nordland.