Anleggsarbeider på Hemnesberget

Myraveien

Myravegen/Parkvegen

Anlegget med renovering av vannledning og separering av spillvann og overvann i området Myraveien/Parkveien/Torggata på Hemnesberget startet i 2010 og har hatt mer eller mindre full drift frem til januar i år.

Grunnet sykdom om manglende ressurser på planleggersiden ble det gjort en del omprioriteringer på fremdriften på anleggs-siden, og i sommer er det kun gjort en del mindre arbeider på Myraveien/Parkveien prosjektet. I oktober startet anlegget for fullt igjen i Myraveien ved sykehjemmet, hvis vinteren tillater det er planen å fortsette med anlegget videre opp mot krysset til Kirkeveien.

Foruten ny vannledning omfatter anlegget også legging av trekkrør for Helgelandskraft. Arbeidene vil medføre delvis stenging av veien, i perioder blir veien helt stengt men det blir tilrettelagt for adkomst for berørte beboere. Arbeidene omfatter boring sprenging av grøft, noe som nok vil medføre en del støy under anleggsperioden.

I januar i år startet vi anlegget for ny ledning for vannforsyning fra Lomkjønna til vannrenseanlegget i Geitvika. Dette anlegget kjøres i hovedsak som vinterarbeid og siste anleggsbiten starer opp etter nyttår, og kun opprydding etter anlegget gjenstår til sommeren.

Torggata
Sommeren 2011 ble anlegget for vann og avløp i Torggata renovert. Arbeidene med gaterenovering og forskjønning med grøntanlegg skulle etter planen gjennomføres i sommer.

Grunnet frafall og manglende ressurser på planleggersiden klarte Hemnes kommune dessverre ikke å holde denne tidsplanen. Anlegget er planlagt gjennomført med som stedsutviklingsprosjekt med tilskudd fra Norland fylkeskommune.

Søknad til fylket med detaljplan og anleggsgrunnlag for anlegget blir utarbeidet i vinter, og nytt tidspunkt for anlegget blir kommende vår.