Hemnes kommune har fått tildelt fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for å anlegge fortau langs Nergårdsgata fra Bjerka kro / Prix til kryss Nergårdsgata-Rønningveien.

Bakgrunnen til at det har vært søkt om å anlegge fortau i dette området er at Nergårdsgata er en hovedfartsåre gjennom Bjerka, med til dels stor trafikk. Dette med bakgrunn i trafikkmålinger som kommunen har gjennomført. Med fortau legges det til rette for myke trafikanter, og da med spesielt tanke på skole- og barnehagebarn. Fortauet er planlagt i sammenheng med eksisterende gangveiforbindelse til utfarts-/industriområde og jernbanestasjon på vestsiden av E6/jernbanen. Med tilrettelagt gangveiforbindelse gjennom hele Bjerka og over E6 og jernbane ønsker kommunen også å unngå farlig kryssing av E6 og jernbane.

Hemnes kommune vil med dette informere om at oppstart av dette arbeidet vil bli på vårparten når det er telefritt i bakken. Har du i denne forbindelse innsigelser eller spørsmål kan du ta kontakt med Hemnes kommune, tekniske tjenester, fagansvarlig trafikksikkerhet, Christer Amundsen på telefon 75197127. Fristen for innsigelse settes til 11.2.2011.