Hemnes kommune har på delegert myndighet vedtatt at detaljregulering for Solheim sør sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Solheim hytteområde omfatter om lag 47 dekar ved Røssvatnet. Planen ligger i LNF2-område i kommuneplanens arealdel (KAP 2006). Planområdet er avgrenset i vest mot bekkedal. Nordover grenser planområdet mot privat veg. Planen viser i alt 6 nye hyttetomter.

Uttalelser sendes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller postmottak@hemnes.kommune.no. Frist for uttalelse er 19.mai 2016.

Ved spørsmål i saken kontaktes saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik, tlf 75 19 70 42 eller karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no

 

Plandokumenter:

1G Plankart.pdf

1G Planbestemmelser.pdf

1G Planbeskrivelse og KU.pdf

ROS-analyse.pdf