Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
25. januar kl. 08:00

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Les mer clear
Hjem/Innbyggertjenester/Næring, miljø og landbruk/Næringsliv/Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

KOMMUNALE MIDLER

Hemnes kommune lyser hvert år ut midler til tiltak innen kultur, folkehelse, friluftsliv, jakt og fiske, samt til gründere. Søknadsfristen varierer. Klikk her for info. 
 

EKSTERNE MIDLER 

Hemnes kommune abonnerer på Tilskuddportalen. Lag og foreninger i kommunen kan bruke denne for å lete blant flere tusen mulige støtteordninger. Ta kontakt med Bygdeutvikler hvis du ikke allerede har tilgang. Oversikten nedenfor vil derfor bli faset ut og er ikke oppdatert siden 2020.
 

GAMMEL OVERSIKT OVER STØTTEMULIGHETER
Nedenfor følger en oversikt over noen av de mange eksterne støtteordningene som det er mulig å søke på. Klikk på navnet for å lese mer om ordningen. Søknadsfrist er oppgitt i overskriften. NB: listen er ikke oppdatert siden 2020, så det kan forekomme døde linker. 

Sparebank 1 Nord Norge Samfunnsutbytte - behandles fortøpende
Gjennom Samfunnsløftet kan du få støtte til prosjektet som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse – behandles fortløpende 
Søknad om støtte til allmennyttige formål innen områdene idrett og kultur, infrastruktur, humanitære og sosiale formål og næringsutvikling, forskning og utdanning. Store tiltak prioriteres. Ingen faste søknadsfrister, men behandler innkomne søknader i møter i siste del av hvert kvartal.

Helgeland Sparebanks Gavefond - behandles fortløpende ​
Gavefondet er en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. Fondsmidlene brukes til å støtte aktiviteter i lag, foreninger og mange andre gode samfunnsformål som kan skape trivsel og livsglede.
 

Kavlifondet – behandles fortløpende
Støtter bl.a. ulike kulturprogrammer knyttet til barn og unge.
 

Kulturminnefondet - behandles fortløpende 
Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg og kulturlandskap.
 

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn i Nordland – 15. september og 1. mars
Hovedmålet med virkemiddelet er å skape attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn og byer. Hvordan et sted fremstår og fungerer er viktig både for bolyst, lokalbefolkning og tilreisende. Det å skape gode bosted og reisemål krever innsats fra både offentlige og private aktører. Ofte er infrastruktur for lokalbefolkningen også infrastruktur for reiselivsutvikling. Det skilles mellom tre typer attraktivitet: bedrifts-, besøks- og bostedsattraktivitet. Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak, primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling.
Prioriterte områder er i hovedsak tiltak som: 
*Bidrar til attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn
*Styrker og målretter rekrutteringen av arbeidskraft 
* Bidrar til å øke tilflytting og blilyst
* Tiltrekker seg nye arbeidsplasser
 

Gjensidigestiftelsen – 15. sept.
Støtter prosjekter som ligger innenfor følgende fem innsatsområder: Sikkerhet, Mestring og læring, Sosial inkludering og mangfold, Fysisk aktivitet, Kosthold.
 

Samiske aktivitetstilskudd – 15. september og 1. mars
Stimulere til bevaring og videreutvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.
 

Organisasjonsstøtte til innvandrertiltak - 1. februar
(1) Støtte til drift av innvandrerorganisasjoner skal medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet
(2) Aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner i lokalsamfunn har som formål å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Frivillige organisasjoner i lokalsamfunn og også halvoffentlige instanser som f. eks. frivilligsentraler kan søke.
 

SNNs Kulturnæringsstiftelse – 1. oktober
Gir tilskudd til allmennyttig utvikling av kulturnæring.

Trafikksikkerhet - holdninger – 1. oktober og 10. mars
Bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende tiltak.


Trafikksikkerhet - behandles fortløpende
Stimulere til økt engasjement for trafikksikkerhet i kommunene, gjennom prosjektrelatert arbeid. Lokale lag og foreninger i samarbeid med kommunen kan søke.
 

Teaterorganisasjonen Frilynt – 15. oktober
Frilynt Norge er landets største teaterorganisasjon. De deler ut 2,2 millioner kroner til barne- og ungdomsteater, musikaler, skolerevyer og mange andre kultur- og fritidsaktiviteter for unge under 26 år. Kun lokallag som er medlemmer i Frilynt Norge kan søke frifondmidler, se betingelser på nettsiden.

HelgelandStiftelsen Idretts- og Kulturstipend – 15. oktober
HelgelandStiftelsens Idretts- og Kulturstipend har som formål å fremme utvikling av særlige talenter innen kultur og idrett på Helgeland. Stipendordningen skal bidra til å synliggjøre unge talenter med gode holdninger og gi en økonomisk stimulans til deres videre utvikling.
 

Helgelandsbrødets barne- og ungdomsfond – følg med i media og på Facebook, 
søknadsfrist bruker å være tidlig på høsten
Støtter konkrete prosjekter rettet mot barn og ungdom på Helgeland.
 

SNN Sparebankstiftelsen –  tre søkerunder pr. år. 
Støtter bl.a. trivselstiltak for eldre, fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag o.l.), stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar.

Helgelandskraft – 1. desember
Støtter opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet på Helgeland. Hovedsatsning er sponsing til idrett og kultur. 
Tiltak til barn og unge vektlegges, og tiltak som over tid kommer mange til gode vil prioriteres.

 
Diverse søkemuligheter fra Miljødirektoratet – ofte med søknadsfrist i perioden januar - mars.
Tilskudd til naturforvaltningstiltak
Tilskudd til friluftsaktiviteter
Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven
Den naturlige skolesekken
 

Folkehelsetiltak – 1. februar
Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland. Satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging.
 

Friluftsliv – fylkeskommunalt tilskudd – 1. februar
Stimulere flere til å utøve et aktivt friluftsliv, samt å bidra til et kvalitativt bedre friluftsliv i Nordland. Alle skal ha mulighet til et aktivt friluftsliv ut fra egne forutsetninger.
 

Friluftsliv – statlig tilskudd – 1. februar
Medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
 

Miljømillionen – 1. februar og 1. september
Utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland i en bærekraftig retning. Støtter tiltak som omsetter lokalt engasjement til konkret handling, spesielt hos barn og unge. Kommunal tilknytning må kunne dokumenteres.
 

Ung kultur –  1. februar og 1. september
Prosjekter eller arrangement der barn og unge er målgruppe, og der barn og unge er involverte aktører.
 

Turskiltprosjektet – 15. februar
Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

Kulturprosjekt og arrangement – 1. mars og 1. september
Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.

Landbruk – 1. mars 
Styrke rekruttering og kompetanse i landbruks- og matområdet, og bidra til like muligheter for begge kjønn i landbruksnæringa. Støtter f.eks. kurs, konferanser, seminar, fagsamlinger og studieturer.
 

Visuell kunst – 1. mars
Målet her er å høyne kvalitet på visningssteder for billedkunst og kunsthåndverk og skape gode møteplasser for kunst og publikum, samt skape gode visningssteder for produksjoner i Den kulturelle skolesekken innen visuell kunst. Søkere kan være kommuner, herunder f.eks. bibliotek og kulturhus, kunstforeninger, museer, gallerier og organisasjoner.

Visuell kunst – opphold i Nordland – 1. mars 
Målet er å bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland for å fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland. Gjennom dette får man økt internasjonalisering og setter Nordland på kartet.

Kulturrådet: Kulturfondets ordninger for visuell kunst - de fleste har frist 15. januar, 15. mai og 15. september, men noen har kun en dato

NB: Momskompensasjonsordningen – 1. september hvert år
Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Denne ordningen søker lag/foreninger direkte om – enten til Norges idrettsforbund eller Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

Statskogmillionen - 30. april og 31. august
Hvert år gir Statskog bort 1 million kroner til gode krefter som jobber mot samme mål som dem. Det gis enten 5.000 eller 10.000 kroner i støtte, og jo mer friluftsliv og folkehelse man får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte. ​
 

Se også Regjeringens egne sider: 
1) «Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner»
2) «Tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner»
 

Publisert | Oppdatert 02. mars 2021