Målgruppe

  • Elever i grunnskolen
  • Elever med funksjonshemning
  • Elever som er midlertidig skadet eller syke

Avstanden mellom skole og hjem må overstige:

  • 2 km for grunnskolens 1.årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10.årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Dersom ditt barn ikke har fått skoleskyss kan du henvende deg til skolen og de vil søke for deg.

Pris

Skoleskyss er gratis.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for at fylkeskommunen skal kunne avgjøre saken. Deretter fatter fylkeskommunen et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søknadsskjema

Du finner skjema på denne siden: Søknadsskjemaer