I sommerhalvåret gjennomfører Hemnes kommune kantklipp og rydding av kratt og skog langs kommunale veier og plasser, dette er først og fremst med tanke på trafikksikkerhet og sikt, men er også et bidrag til at det ser pent og stelt ut langs veikantene.

Rydding av skog og kratt: Veimyndighet kan kreve at grunneier fjærner trær og kratt som henger ut i veibanen eller hindrer nødvendig sikt  i veien.  Hemnes kommune oppfordrer huseiere med eiendommer som grenser til kommunal veg om å rydde kratt og trær der dette hindrer sikt og normal veidrift. I særlige tilfeller der kommunen ikke eier alt areal innenfor byggegrenselinjen og det er nødvendig å foreta rydding, (for eksempel i kurver, og kryss), kan  kommunen med hjemmel i Veglovas §31 og §43 m/forskrifter, varsle med pålegg om at trær og greiner må fjernes av grunneier.

Kantklipp: Beplanting i nærheten av veier kan til tider være utsatt for kantklippingen, spesielt hvis de er nyplantet eller innvokst i «villgress». Ved nyplanting anbefaler vi at dette merkes godt med stikker. Beplanting av hekk og lignende i veikropp og veigrøften er ikke tillatt, slik beplanting oppsatt uten spesiell tillatelse fra veimyndighet kan ikke påregnes skånet under kantklipp.

Gjerder: Gjerde skal ikke settes opp nærmere enn veiens eiendomsgrense, gjerde skal ikke være til hinder for fri sikt eller settes opp slik at det medfører oppsamling av snø og er til hinder for normal drift av veien. Gjerder som ikke er satt opp i henhold til gjeldende regelverk kan kreves fjernet.  (veglovens §§44, 45 og 47)

_99A6380.png