Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Private planforslag

En reguleringsplan er en mer detaljert plan enn kommuneplan/kommunedelplan. Planen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser for avgrensede områder. 

Det er i dagens lovverk to typer reguleringsplaner som kan utarbeides; områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan. 

Områdereguleringsplan benyttes der det er behov for store områdevise avklaringer eller der det er stor kompleksitet eller mange ulike interesser som skal ivaretas. Områdereguleringsplanene utarbeides i hovedsak av det offentlige.

Detaljreguleringsplan er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Denne planformen kan også brukes for større arealer dersom planarbeidet har liten kompleksitet. Private aktørers forslagsrett er knyttet til detaljreguleringsplan. Detaljreguleringsplaner utarbeides både av private og av det offentlige.

Når skal det utarbeides en reguleringsplan?

  • Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelser til større bygge- og anleggsarbeider
  • Når kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan krever at det utarbeides reguleringsplan før byggetiltak
  • I de tilfeller hvor planstrategien legger opp til at det skal utarbeides reguleringsplan
  • Når kommunen finner behov for reguleringsplan

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og kommunen kan kreve dokumentasjon på planfaglig kompetanse. 

Komplett planleveranse skal bestå av:

  • Plankart med arealformål som angir med rettslig bindende virkning hva arealet kan nyttes til.
  • Planbestemmelser som rettslig angir bindende vilkår et tiltak må oppfylle for at det skal kunne gjennomføres. 
  • Planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer.
  • Konsekvensutredning skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger. Det skal i oppstartsfasen være avklart om planen omfattes av krav til planprogram og konsekvensutredning. 

 

Se rammer og retningslinjer for mer informasjon. Under planprosess finnes beskrivelser og krav til alle ledd i utarbeidelse av reguleringsplan.

 

 

Sist oppdatert 10. oktober 2017