Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Covid-19, fjerde del
 

Hemnes kommune har mottatt et tilskudd på kroner 1.361.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende tildeling fra fjerde del av tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Dette er en del av en pott på 330 millioner kroner som er rettet mot kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet.

Midlene er fordelt til kommuner i fylker eller reiselivsregioner som normalt har høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS før 2020. Tildelingen til den enkelte kommune avhenger av antall ansatte innen overnatting, reisearrangører og turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.
 
Det skal søkes innen 10. november 2021 gjennom Regionalforvaltning.no (Hemnes kommune – Kompensasjonsordning Covid 2021 – fjerde del)
 

1. Mål

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Hemnes kommune har laget et sett med kriterier basert på tilskuddsbrevet fra KMD.

2. Lokal forvaltning og frister

Ordningen lyses ut den 21. oktober 2021 med søknadsfrist den 10. november 2021.
Søknadene behandles av Formannskapet den 30. november 2021 etter saksbehandling i kommunens næringsteam.
Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskudd/avslagsbrev. Søker må bekrefte aksept av vilkår innen 3 uker etter vedtak.
Midlene utbetales innen to uker etter bekreftelse av vilkår.
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 31.12. 2021, skal tilbakebetales til KMD.

3. Utgifter og tap det kan søkes om støtte til

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner.
 • Kostnader til permitteringer for virksomheter som har vært pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.
 • Omsetningssvikt, m.m.

4. Vilkår og prioritering

 • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Hemnes kommune, som har sin hovedvirksomhet innen kommunen, og som har vært/er rammet av corona-restriksjoner.
 • Virksomheter som tidligere har fått støtte fra kommunal kompensasjonsordning for Covid-19 kan søke, men tidligere beløp fra samme ordning vil komme til fradrag i en eventuell ny tildeling.
 • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
 • Hemnes kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.
 • Bedrifter innen reiselivsnæring, bl.a. overnatting, servering, reisearrangører, turbiltransport og drosjenæring, vil bli prioritert.
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • Søknader med mangelfull dokumentasjon blir ikke vurdert.
 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.
 • Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Ved avdekking i ettertid av feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt.

5. Krav til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares i søknaden innen gitt frist:

 1. Søker må på en oversiktlig måte, og i eget brev vedlagt søknadsskjema i regionalforvaltning.no, beskrive og begrunne betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien. Støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning for Covid-19 må oppgis.
 2. Omsøkt beløp og tidligere offentlig «corona-støtte» som omtales i søkers brev, MÅ redegjøres grundig for og bekreftes ved signatur av revisor eller regnskapsfører. Begrunnelsen må kunne dokumenteres og etterprøves gjennom vedlagt regnskap. Uten slik dokumentasjon vil søknaden ikke bli vurdert, i.o.m. at revisors/regnskapsførers begrunnelse danner grunnlaget for søkebeløp og informasjon til Formannskapet.  

Det skal søkes innen 10. november 2021 gjennom Regionalforvaltning.no (Hemnes kommune – Kompensasjonsordning Covid 2021 – fjerde del).
Utfyllende informasjon legges ved søknaden som vedlegg.
 

6. Regelverk
Departementet har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

7. Rapport over bruk av fondet
Hemnes kommune rapporterer bruk av fondet via Regionalforvaltning.no innen 31.01.2022

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Bygdeutvikler:
954 76544 / marit.valla@hemnes.kommune.no