kommunevåpen-mono-sideskiller.png

NAV Hemnes sine brukere er blant de mest fornøyde

I oktober ble det gjennomført en undersøkelse blant NAV Hemnes sine brukere om deres opplevelse av møtet med sitt NAV kontor.  Brukerne ga score på en skala fra 1 til 6 på spørsmål om hvordan de har blitt møtt, servicenivået, og kvaliteten på veiledningen de har fått.


Utmerker seg positivt på landsbasis

Brukerundersøkelsen er blitt gjennomført i alle landets NAV kontor.  NAV kontorene i Nordland kom på andre plass blant landets fylker.  Resultatene for NAV Hemnes var i det øvre sjiktet blant kontorene i Nordland.

«Resultatene våre står i sterk kontrast med den nasjonale debatten om NAVs tjenester.  Jeg er takknemlig og ydmyk over de positive tilbakemeldingene som er gitt av våre brukere.  Det inspirerer til videre forbedringsarbeid slik at tilfellene der brukerne er misfornøyd med sitt møte med oss blir færre,» sier NAV leder i Hemnes, Andrew Amundsen.

Møtt med respekt

Påstand

Score 1-6

Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret

5,5

Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret

5,4

Jeg får den informasjonen jeg har behov for

5,0

Veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg

5,6

Veileder har gode kunnskaper om lover og regler som gjelder min sak

5,3

Veileder fikk meg til å se nye muligheter

5,

Om påstanden «Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret,» har brukerne gitt i gjennomsnitt score på 5,5 på en skala fra 1 til 6.  Score på de fleste spørsmål ligger mellom 5 og 6, og resultatene viser fremgang på samtlige tema sammenlignet med fjorårets undersøkelse.  Resultatene viser at kontorets veiledere viser interesse i å finne gode løsninger for sine brukere, har gode kunnskaper om aktuelle lover og regler, og får sine brukere til å se nye muligheter.

NAV lederen er særlig opptatt av respekt og muligheter, «Respekt er en forutsetning for vårt arbeid sammen med menneskene vi skal bistå i ulike livssituasjoner.  Når opplevelsen av likeverd og tillit oppstår, gir det grunnlag for en god veiledning.  Det er viktig for oss at våre brukere føler at de blir tilført noe i møte med oss, og det er derfor gledelig at så mange har gitt tilbakemelding om at de har sett nye muligheter i samtaler med sin veileder.  Vår visjon er tross alt «Vi gir mennesker muligheter.»

Medarbeiderundersøkelse
Samtidig som brukerundersøkelsen ble gjennomført, fikk de ansatte i NAV anledning til å gi tilbakemelding om arbeidsmiljøet.  Resultatene her viser en markant bedring det siste året på sentrale tema om arbeidsmiljøet.  Kontorets ansatte rangerer sitt arbeidsmiljø på samme nivå som gjennomsnittet i Nordland.  Amundsen ser en sammenheng mellom resultatene i de to undersøkelsene;

«I en bransje der mennesker yter noe overfor andre mennesker vil ivaretagelse av de ansatte også ha stor betydning for hvor godt våre brukere blir ivaretatt.  At medarbeiderne vet hva som forventes av dem i jobben, føler at de har handlingsrom for å mestre jobben og utvikler seg kontinuerlig i arbeid sitt, tror jeg gir et godt utgangspunkt for å levere gode tjenester overfor våre brukere.»

 

Kontaktinformasjon:
Andrew Amundsen 
Tlf 41471586

kommunevåpen-mono-sideskiller.png