Vann og avløp er såkalte selvkostområder. Det betyr at kommunen i sin helhet kan dekke kostnadene med utbygging og drift av disse anleggene ved gebyrer. Reglene for selvkost sier også at kommunen ikke kan fortjeneste på disse anleggene. Dersom inntektene ett år er større enn utgiftene, må overskuddet settes av på fond og brukes til å redusere gebyrene senere år.

Det er ofte vanskelig å beregne hvor store gebyrinntektene blir. Dette på grunn av at det er mange usikkerhetsmomenter som spiller inn. De som bruker mye vann er pålagt å ha vannmåler, og de betaler gebyr etter det forbruket de har hatt. Dersom forbruket er større enn kommunen har stipulert i budsjettet, vil inntektene blir større enn antatt, og dermed gi større inntekter enn budsjettert. Lav lånerente medfører også at renter på lån til investeringer kan bli lavere enn stipulert.

De 2 siste årene har inntektene på vann og avløp vært betydelig større enn budsjettert, og dette overskuddet vil nå bli brukt til å sette ned gebyrene i de neste årene. Spesielt i 2015 og 2016 vil reduksjonen bli betydelig, med 15 -20 % reduksjon hvert år. Videre fram mot 2020 vil det bli ubetydelige endringer i disse gebyrene slik som det ser ut i dag.