Teknisk- og miljøutvalget vedtok på sitt møte 20. juni detaljregulering for Sagvika på Hemnesberget.

Ved planstart het det områderegulering for Oldervika, men i løpet av planprosessen ble planområder redusert og den egentlige Oldervika omfattes ikke av planen. Den omfatter Trenor Vinduer AS sine eiendommen nedenfor Lapphellvegen og Oldervikvegen og de tre boligene i Lapphellvegen 23, 25 og 27.

Planbeskrivelse: «Planen legger til rette for videre utbygging av Trenor Vinduers industrianlegg.

Dette skjer ved utfylling i sjøen vest for dagens fabrikkbygning og ved flytting av atkomst til Lapphellvegen helt vest på industriarealet. Planen tillater begrenset forlengelse av dagens fabrikkbygning mot vest.»

Etter offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer for å imøtekomme merknader fra fylkesmannen.

For boligarealet er det presisert at det skal være frittliggende småhusbebyggelse. Langs Lapphellvegen vest for boligene er arealbruksformålet næringsbebyggelse som også omfatter hotell/overnatting med tanke på husvære for innleid arbeidskraft.

De som er berørt av planen, er tilskrevet.

Saksbehandler er Trond Møllersen, trond.mollersen@hemnes.kommune.no

Relaterte dokumenter i saken: