Hemnes kommune planlegger feiing og tilsyn på fritidsboliger i området Lille og Store Målvatn – Bleikingan – Kjennsvatnet og Gressvatnet i uke 18/2020.

SMS er sendt ut til alle eiere av fritidsboliger i området og vi ber om at dere svarer på denne via link i meldingen slik at feier vet hvem som ikke er tilgjengelig for feiing.

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.

Det vil bli brukt snøscooter til oppdraget.

Tilsynet omfatter:

Ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.

Om ønskelig kan vi gjennomføre en generell sjekk av brannsikkerheten i bygget, slokkemiddel, røykvarslere m.m.

Ber om at eier, eller eiers representant er til stede under dette besøket, og at adkomst til ildsted og skorstein er lett tilgjengelig for feier, samt at stige er reist.

Vedr. tiltak mot Koronasmitte ved tilsyn

Hemnes kommune tar smittevernhensynet svært alvorlig og vil forholde seg til myndighetenes anbefalinger til avstand og hygienetiltak.  Ber derfor om forståelse for at vi ønsker min. 2 meters avstand under tilsynet. Foruten vanlig håndhygiene vil også utstyr desinfiseres mellom vært besøk.

NB. Vær og føreforbehold. Skulle vær og føreforholdene gjøre det umulig å gjennomføre dette, vil det bli sendt ut varsel så tidlig som mulig, og senest dagen før avtalt tidspunkt.

 

Ved spørsmål rundt dette kan dere kontakte:

Brannsjef Kent Andreassen tlf 906 83 860, epost: kent.andreassen@hemnes.kommune.no

Feier Thomas Skog tlf 975 77 994, epost: thomas.skog@hemnes.kommune.no