Tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)

Følgende tiltak er prioritert i år:

Kulturmark: restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.

Vann og vassdrag: Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak,

mindre erosjonsforebyggende tiltak mm..

Støtte til fjerning av gamle gjerder i utmark:

Støttes med inntil 70% av brutto kostnader, begrenset oppad til kr 200 pr. timeverk.

Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering, nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner. Ellers inntil 70% offentlig finansiering (Normalt 50%). 

Vi viser også til tiltaksstrategiene som nå er vedtatt med gyldighet fra og mer i år, disse vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside med det første.

Det mulighet for å søke SMIL-tilskudd selv om en ikke har eget landbruksforetak. Det er imidlertid en forutsetning at jorda på bruket er i drift. Eier av landbrukseiendom kan nå søke selv om vedkommende ikke står i Enhetsregisteret.

  • Søknader må sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Instruksjonsfilm for søker  http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide

Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut 

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til  support@landbruksdirektoratet.no

Mer informasjon og hjelp med søknad fås også på Landbrukskontoret.

Søknadsfrist: 01.06.2020 (her holder det med foreløpige søknader)

Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Fjerning av gammel piggtråd:

Som det står overfor gis det tilskudd gjennom SMIL-ordningen til å fjerne gamle gjerder. Helgeland Landbrukstjenester vil kunne være behjelpelig med å skaffe arbeidskraft til dette formålet. Det understrekes at det er mulig å få støtte både til leid arbeid, og arbeid eier utfører selv med dette.

ROBUST LANDBRUK:

Inneværende år er det satt av kr 200.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. Av dette skal kr 40.000,- til plastinnsamling og kr 40 000,- til skogkultur. Det er da kr 120.000,- som settes av til tilskudd til ulike formål.

Tilskuddssatsen er satt til kr 2.000,- pr. daa. for nydyrking. NB! Kommunen støtter ikke prosjekter som er igangsatt uten at det er gitt tillatelse til nydyrking. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Det er også mulig å søke støtte til drenering gjennom Robust Landbruk for arealer som faller utenfor den statlige tilskuddsordningen til drenering. Disse støttes også med inntil kr 2.000,- pr. daa.

Kommunen vil fortsatt gi til mindre tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer så langt rammene tillater. I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20% av godkjent kostnadsoverslag.

Søknadsfrist: 01.06.2020 (her holder det også med foreløpige søknader)

Landbruksfondets rentemidler:

Kommunen deler også i år midler støtte til landbruksskoleelver og tilskudd til kurs og fagdager.

Når det gjelder tilskudd til landbruksskoleelever/studenter gir kommunen et tilskudd på inntil

1 500 pr elev, dette tas fra Landbruksfondets rentemidler, det er satt et tak på kr 30 000,- av den totale rammen. Ved stor pågang på midler vil derfor støtten kunne bli lavere enn kr 1 500,-.

Kurs og fagdager kan støttes med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag.

Søklnadsfrist settes til 01.06.2020

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

TILSKUDD TIL DRENERING:

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan nyttes til systematisk grøfting, profilering og omgraving. Det er mulighet for å motta støtte på alle arealer som tidligere har vært drenert med grøfter eller profilering. I tillegg er det mulig å få støtte på arealer som tidligere har vært planert.

(På arealer som faller utenfor dette er det mulig å søke støtte fra Robust Landbruk).

Tilskuddet utgjør opptil 2.000,- kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Helgeland landbruksrådgivning kan være behjelpelig med planlegging.

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

Instruksjonsfilm for søker  http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide

Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut 

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til  support@landbruksdirektoratet.no

Mer informasjon og hjelp med søknad fås også på Landbrukskontoret.

Tilskudd til tiltak i beiteområder:

Nytt av året er at kommunen nå har ansvar for tilskudd til tiltak i beiteområder, (tidligere Tilskudd til investeringstiltak i organisert beitebruk).  I samråd med Kontaktutvalg for landbruk har Landbruksnemnda vedtatt følgende prioriteringer av midlene:

Tilskudd til innkjøp av radiobjeller

Tilskudd til sankekveer, sperregjerder mm.

Både beitelag og enkeltbrukere kan søke på ordningen.

  • Søknader skal helst sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn, men det er også mulighet for å søke på papir.

Link til søknadskjema:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/

 

Søknadsfrist 01.06.2020

SKOGKULTUR (NMSK)

Det ytes tilskudd til følgende formål:

Foryngelse - herunder planting og markberedning                                      30% av brutto kostnader

Klimaskogplanting i Leirskardalen                                                                   60% av brutto kostnader     

Suppleringsplanting:                                                                                          60% av brutto kostnader

Ungskogspleie:                                                                                      80% av brutto kostnader

Felling av nyttbart løv i plantefelt (skjermhogst)                                          kr 140 pr daa.

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Landbruksplast: Vi skal gjennomføre plastinnsamling også i år.

Vi vil komme tilbake til dette med det første.

Nærmere opplysninger: Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no