Tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)

bilde_300x506.jpgFra og med i år har det blitt en endring i SMIL-forskriften. Den største endringen, og begrensningen, er at tilskudd nå bare kan innvilges til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Disse kan søke støtte til tiltak på egen eiendom, og også andre eiendommer dersom de har eiers samtykke.
Det er ikke lenger krav om miljøplan siden den forskriften er avviklet, men det er satt noen nye krav, i praksis er disse oppfylt om bruket har oppfylt kravene i tidligere miljøplan 1.
Kommunen har fått tildelt kr 340.000,- fra fylkesmannen for 2015. Dette er en betydelig nedgang siden i fjor, noe som medfører behov for en strengere prioritering.

Søknadsfristen er i år satt til 15. mai.

Følgende tiltak er prioritert i tiltaksstrategiene for 2013-17:

Kulturmark: restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.
Vann og vassdrag: Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak,mindre erosjonsforebyggende tiltak.
Skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet: Med dette menes andre tiltak for å sikre biologisk mangfold enn skjøtsel av kulturmark, eksempelvis skjøtsel av ærfugl.
Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering, nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner.
Ferdselstiltak; rydding av stier, buveier mm. for allmenheten.
Områdetiltak/ planlegging og kunnskapsoppbygging


Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv
på hjemmesidene til www.slf.dep.no er merket: SLF-430 B.

 


ROBUST LANDBRUK

ROBUST LANDBRUK_400x267.jpg

Inneværende år er det satt av kr 150.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. I år ønsker kommunen å prioritere nydyrking, og slike tiltak vil gis første prioritert. Tilskuddssatsen er satt til kr 1.000,- pr. daa.. NB! Kommunen støtter ikke prosjekter som er igangsatt uten at det er gitt tillatelse til nydyrking. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes også som nydyrking.

Det er også mulig å søke støtte til drenering gjennom Robust Landbruk for arealer som ikke er grøftet eller drenert tidligere, og dermed faller utenfor den statlige tilskuddsordningen til drenering. Disse støttes også med inntil kr 1.000,- pr. daa.

Kommunen vil fortsatt gi til mindre tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer så langt rammene tillater. I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20% av godkjent kostnadsoverslag. 

Tiltak innen kunnskapsutvikling/næringsutvikling kan støttes med inntil 50%  av godkjent kostnadsoverslag.

Søknadsfrist: 15.05.15

Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie
Telefon: 75197145
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Landbruksplast: Vi tar sikte på å gjennomføre plastinnsamling i løpet av våren, og vil komme tilbake til det med det første.

 


LANDBRUKSFONDETS RENTEMIDLER 2015:

Landbrukfondets rentemidler_300x450.jpg

Det er mulig å søke tilskudd til støtte til landbruksutdannelse gjennom ordningen. Støttebeløpet blir bestemt når vi får oversikt over antall søkere. Kommunen gir støtte til landbruksfag på alle nivåer. Det er også mulig å søke støtte til kortere kurs, konferanser ol..

Søknadsfrist 15.05.15.

Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie
Telefon: 75197145
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 


SKOGKULTUR (NMSK)

NMSK_350x438.jpg

Kommunen har fått tildelt er ramme på kr 330.000 fra fylkesmannen for 2014.
 

Det ytes tilskudd til følgende formål:

Foryngelse - herunder planting og markberedning                       30% av brutto kostnader
Klimaplanting                                                                          60% av brutto kostnader
Ungskogspleie:                                                                       60% av brutto kostnader
Felling av nyttbart løv i plantefelt (skjermhogst)                         kr 140 pr daa.

 

Tilskudd utbetales fortløpende (ingen søknadsfrist).

 

Klimaplanting:

Dette er en egen ordning i tiltaksstrategiene. Tanken er å erstatte deler av gjengroingsarealene med barskog, som gir høyere produksjon og derved økt karbonbinding i trær og jordsmonn.
 

Søknadsfrist 15.05.15. 

Nærmere opplysninger: 
Øystein Dyrlie 
Telefon: 75197145 
E-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 


TILSKUDD TIL DRENERING:

Kommunen har fått tildelt kr 162.000,- fra fylkesmannen for 2015 til dette formålet.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan nyttes til systematisk grøfting, profilering og omgraving. Det gis ikke støtte til tiltak på arealer som tidligere ikke har vært drenert på denne ordningen, (her kan det søkes støtte gjennom Robust Landbruk). Tilskuddet utgjør opptil 1.000,- kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.

Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Helgeland landbruksrådgivning http://tunrappen.lr.no/6392/ kan være behjelpelig med planlegging.

Søknadsfrist: 15.05.15

Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie tlf. 75197145 
oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no