Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning i statsbudsjettet. 
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsskjema
Alle søkere skal bruke Bufdirs elektroniske søknadsskjema på Altinn.
For utfyllende informasjon se www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom 

Søknadsfrist 20.november 2015

Kommunens kontaktperson: 
Synnøve Ødegård, tlf 99 31 87 07